Σ Τ Α Τ Ι Κ Α

 

 

 

Tο Ολοκληρωμένο Πακέτο Στατικών Μελετών STRAD RAF Ευρωκώδικες, αποτελεί καινοτόμο προϊόν στρατηγικής συνεργασίας της 4Μ με την Εταιρεία Τεχνικού Λογισμικού ΤΟΛ, συνδυάζοντας το προηγμένο Σχεδιαστικό 3D BIM Interface της 4Μ με το γνωστό και καταξιωμένο Περιβάλλον Υπολογισμών RAF, το οποίο αποτελεί κατά κοινή ομολογία μία από τις πιό αξιόπιστες λύσεις στις Μελέτες Στατικών και Αντισεισμικής Ανάλυσης.

 

> STRAD-RAF Παρουσίαση Demo

 

 

 

 

STRAD Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

         
 

Το STRAD RAF είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα Στατικών Μελετών 

Απευθύνεται στον απαιτητικό συνάδελφο Μελετητή που ζητάει να έχει εποπτικό έλεγχο στα δεδομένα εισαγωγής και πλήρη διαφάνεια στα αποτελέσματα της ανάλυσης και των ελέγχων επάρκειας των δομικών στοιχείων, στην προμέτρηση και στα κατασκευαστικά σχεδία μιας μελέτης.

Το STRAD RAF υιοθετεί το πνεύμα των σύγχρονων κανονισμών Βασίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων και στον υπολογισμό των συντελεστών εξάντλησης Capacity Ratio - CR και όχι στην διαστασιολόγηση (υπολογισμό απαιτούμενου οπλισμού) και τα αμφίβολης πρακτικότητας αποτελέσματα όπλισης που αυτή επιφέρει.

Στο STRAD RAF ο Μηχανικός ορίζει την διάταξη των οπλισμών και το πρόγραμμα ελέγχει την επάρκεια αντοχής. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο ακρίβειας και κατασκευασιμότητας στα έργα.

Το STRAD RAF μοιράζεται το κοινό σχεδιαστικό περιβάλλον όλων των προϊόντων της 4Μ, ενώ διαθέτει ενιαίο υπολογιστικό περιβάλλον

Ο Μηχανικός που είναι εξοικειωμένος είτε με το 4ΜCAD, είτε με οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα, είναι σε θέση, χωρίς να αναλώσει πολύτιμο χρόνο εκμάθησης να μορφώσει κτήρια εύκολα και γρήγορα, με τη χρήση τυπικών εργαλείων CAD. Τώρα, χάρη στην τεχνολογία 3D BIM της 4Μ, η διαμόρφωση του μοντέλου οποιουδήποτε κτηρίου γίνεται εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο, με τον χρήστη να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και εποπτεία του φορέα στις δύο και στις τρείς διαστάσεις.

Από το σχεδιαστικό περιβάλλον τα δεδομένα του κτιρίου περνούν αυτόματα στο υπολογιστικό περιβάλλον του RAF. Ο μηχανικός στην ίδια επιφάνεια εργασίας μορφώνει τον φορέα, πραγματοποιεί την ανάλυση και εποπτεύει όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, των κατασκευαστικών σχεδίων και προμετρήσεων του έργου.

Το STRAD RAF εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο

Η εισαγωγή και η επεξεργασία των δεδομένων στο ενιαίο περιβάλλον εργασίας είναι ταχύτατη και ασφαλής.

Με το STRAD RAF η ανάγκη επεξεργασίας των τελικών σχεδίων και προμετρήσεων μειώνεται σημαντικά. Επιπρόσθετα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα οποιασδήποτε παραπέρα επεξεργασίας σχεδίου με την βοήθεια του 4ΜCAD που είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα.

 

Υπομονάδα "Υπερωθητική Ανάλυση"

- Διαγράμματα Ροπών - Καμπυλοτήτων διατομών για κάθε διάταξη οπλισμού. 
- Διαγράμματα Ροπών - Στροφών Χορδής γραμμικών μελών, για κάθε στοιχείο και κάθε διάταξη οπλισμού. 
- Μη γραμμική Στατική Υπερωθητική Ανάλυση, με προκαθορισμένη την μετακίνηση στόχου, με διαρκώς προσαρμοζόμενη δυσκαμψία μελών σε κάθε βήμα, σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
- Υπολογισμός της Υπερωθητικής Καμπύλης και χρωματικός διαχωρισμός της σε ζώνες επιτελεστικότητας. 
- Επισήμανση των θέσεων των στροφών διαρροής και της αλληλουχίας των διαρροών των στοιχείων σε κάθε υπερωθητικό βήμα. 
- Συγχρονισμός της οθόνης γραφικών, των διαγραμμάτων ροπών στροφών των μελών, του διαγράμματος της υπερωθητικής καμπύλης και των πινάκων αποτελεσμάτων. 
- Εκτέλεση έως και 96 διαφορετικών υπερωθητικών επιλύσεων, μαζικά ή μεμονωμένα, με πλήρη έλεγχο από το χρήστη, για 3εις κατανομές τέμνουσας, 4ρεις θέσεις μάζας και 8 περιπτώσεις εφαρμογής της ώθησης.
- Επιλογή επιθυμητού επιπέδου επιτελεστικότητας, σύμφωνα με των ΕΚ8 ή τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
- Επιλογή περιόδου επαναφοράς σεισμικής δράσης TR. 
- Αυτόματος εντοπισμός του κόμβου ελέγχου στην τελευταία στάθμη ή επιλογή από το χρήστη. 
- Επιλογή από το χρήστη των επιτρεπτών σχετικών μετακινήσεων του κτηρίου και των ορόφων και ρύθμιση των βημάτων εφαρμογής της ώθησης.
- Ορθογωνική, Ιδιομορφική ή Τριγωνική κατανομή των υπερωθητικών φορτίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
- Τυχηματική εκκεντρότητα στην εφαρμογή της ώθησης για τέσσερεις διαφορετικές θέσεις μάζας. 
- Έλεγχος έως και 96 διαφορετικών συνδυασμών που προκύπτουν για τις 4εις περιπτώσεις τυχηματικής εκκεντρότητας των 3ών κατανομών οριζόντιων φορτίων και 8 περιπτώσεων συνδυασμού αυτών. 
- Δυνατότητα συνυπολογισμού μη γραμμικής σχέσης αξονικών φορτίων-παραμορφώσεων (φαινόμενα P-δ). 
- Δυνατότητα συνυπολογισμού της πιθανότητας ολίσθησης (εξώλκευσης) των ράβδων οπλισμού στα άκρα. 
- Διαχωρισμός κυρίων ή δευτερευόντων σεισμικών μελών. 
- Αναπαράσταση της αλληλουχίας των αστοχιών κάθε μέλους στα διάφορα βήματα μιας υπερωθητική ανάλυσης. 
- Έλεγχος επάρκειας με όρους παραμορφώσεων - λόγοι «λ» για κάθε βήμα, υπερβάσεις με χρωματική απεικόνιση. 
- Βαθμονόμηση του σε κατηγορίες αντισεισμικής επίδοσης σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
- Αποτίμηση του ανεκτού στόχου επιτελεστικότητας αυθαιρέτων κτηρίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και της πρότασης ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. 
- Ενσωμάτωση των καμπυλών των υπερωθητικών αναλύσεων και των διαγράμματα Ροπών-Στροφών στο τεύχος της μελέτης.

Υπομονάδα "Ενισχύσεις"

- Υπολογισμός ενισχύσεων πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και πεδίλων θεμελίωσης. 
- Ενίσχυση καμπτικής αντοχής μέσω μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος (περιμετρικοί, μονόπλευροι, γωνιακοί, μανδύες σχήματος Π κλπ) και διατμητικής αντοχής δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων με περιμετρικά κλειστούς ή ανοικτούς μανδύες. 
- Ενισχύσεις στις περιοχές των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων, καμπτική ενίσχυση πλακών ή δοκών μέσω ινοπλισμένων πολυμερών ελασμάτων και μονόπλευρη ή αμφίπλευρη καμπτική ή /και διατμητική ενίσχυση υφισταμένων τοιχωμάτων. 
- Διατμητική ενίσχυση δοκών ή υποστυλωμάτων μέσω ινοπλισμένων πολυμερών υφασμάτων ή ελασμάτων. 
- Τοποθέτηση ενφάτνωσης τοιχωμάτων εντός υπαρχόντων πλαισίων με τα υπάρχοντα υποστυλώματα να λειτουργούν σαν ακραία υποστυλώματα τοιχώματος με ή χωρίς επιπλέον ενίσχυση. 
- Έλεγχος επάρκειας ενισχύσεων μέσω της ανελαστικής μεθόδου και των ελαστικών μεθόδων των ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.